دوره غیر حضوری حسابداری مقدماتی

دوره غیر حضوری حسابداری مقدماتی

مخاطبین دوره

دانشجویان و دانش آموزان و حسابداران

اهداف دوره

ورود به بازارکار

توضیحات سرفصل

فصل اول مفاهیم اولیه حسابداری اهمیت حسابداری تعریف حسابداری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مفروضات حسابداری اصول حسابداری اصول محدود کننده ویژگی ها و خصوصیات کیفی حسابداری طبقه بندی واحد های اقتصادی از لحاظ فعالیت طبقه بندی واحد های اقتصادی از لحاظ مالکیت فصل دوم معادله اساسی حسابداری معادله اساسی حسابداری دسته بندی حساب ها کدینگ حسابداری ویژه بازار کار

تقویم آموزشی

دو شنبه - 1401/03/02

19:00 - 21:00

چهار شنبه - 1401/03/04

19:00 - 21:00

شنبه - 1401/03/07

19:00 - 21:00

دو شنبه - 1401/03/09

19:00 - 21:00

چهار شنبه - 1401/03/11

19:00 - 21:00

دو شنبه - 1401/03/16

19:00 - 21:00

چهار شنبه - 1401/03/18

19:00 - 21:00

شنبه - 1401/03/21

19:00 - 21:00

دو شنبه - 1401/03/23

19:00 - 21:00

چهار شنبه - 1401/03/25

19:00 - 21:00

شنبه - 1401/03/28

19:00 - 21:00

دو شنبه - 1401/03/30

19:00 - 21:00

نظرسنجی
دوره غیر حضوری حسابداری مقدماتی
فاقد نظرسنجی
آزمون
دوره غیر حضوری حسابداری مقدماتی
برای آزمون وارد سایت شوید
ثبت نظر
دوره غیر حضوری حسابداری مقدماتی
برای ثبت نظر وارد سایت شوید